การกู้เงินแบบที่1(กยศ.) / การกู้เงินแบบที่2 (กรอ.)
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารงานหอพัก

กองการกีฬา

สำนักหอสมุด

หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 โรงพยาบาลศรีนครินทร์