ทุนการศึกษา

1. ทุนอุดหนุนทั่วไป

       1.1 ทุนประเภท ก เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสรรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีฐานะยากจน จำนวน 100 ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะต้องสมัครและส่งใบสมัครที่คณะ และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา สถานที่ที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มีความประพฤติดีเป็นสุภาพชน ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ นักศึกษา
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่จะสาเร็จการศึกษาได้
5. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักศึกษามีรายได้น้อยกว่าปีละ 60,000 บาท(หกหมื่นบาทถ้วน) หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่มีบุตร หรือผู้อยู่ใน อุปการะกาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มากกว่า 1 คน หรือ นักศึกษาไม่มีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะอย่างแท้จริง โดยมีหลักฐานยืนยันว่าสมควรได้รับการสนับสนุน ทุนการศึกษา

ระยะเวลาในการสมัคร

รับสมัครในช่วงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นต้นไป ระยะเวลารับสมัครไม่เกิน 15-20 วัน นับจากวันประกาศรับสมัคร สมัครได้ที่เวบไซต์กลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษาและปริ้นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานส่งมายังกลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษา (ห้อง SC6105) ชั้น 1 อาคาร SC.06

จำนวนเงินที่ได้รับสนับสนุน

30,000 บาท/ปี ให้จนสำเร็จการศึกษา       1.2 ทุนอุดหนุนทั่วไปประเภท ข คือทุนที่บริษัท ห้างร้าน บุคคล มูลนิธิ สมาคม มหาวิทยาลัย หรือคณะจัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา อาทิเช่น ทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีฯ ทุนอุดหนุนคณะวิทยาศาสตร์ ทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ทุนรวมพลคนใจบุญ ทุนเลนำคิน ทุนกรุงเทพประกันภัย ทุนหอการค้าอเมริกัน ทุนหอการค้าญี่ปุ่น ทุนทอฝันวันเกิด ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุกชั้นปี)
2. มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีความมัธยัสถ์
4. ต้องไม่เป็นที่อยู่ในระหว่างการรับทุนต่อเนื่อง
5. มีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้ทุนกำหนดตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษานั้น ๆ

ระยะเวลาในการสมัคร

เทอมต้น รับสมัครตั้งแต่เปิดเทอมเป็นไป ระยะเวลาในการรับสมัครประมาณ 15-20 วัน เทอมปลาย รับสมัครตั้งแต่เปิดเทอมเป็นไป ระยะเวลาในการรับสมัครประมาณ 15-20 วัน สมัครได้ที่ระบบสมัครทุนออนไลน์ กลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อสมัครในระบบแล้วให้จองวัน เวลา ห้องสัมภาษณ์ในระบบ เสร็จแล้วปริ้นใบสมัคร จำนวน 2 ชุดมาส่งที่ห้องกลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษา

จำนวนเงินที่ได้รับสนับสนุน

5,000 - 60,000 บาท