โครงสร้าง กลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษา

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
...

ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์
...

นางสาวศุภลักษณ์ ทองปัน

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษา
นักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ
...

นางสาวจุฬาลักษณ์ คำมูล

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ภารกิจ กลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษา

...
นางศุภลักษณ์ ทองปัน
- ภาระหน้าที่

1. ด้านการบริหารและธุรการ
2. ด้านทุนการศึกษาภายในและภายนอกยกเว้นทุน พสวท.ทุนเรียนดี
3. ด้านกิจกรรมจิตอาสา กยศ. กรอ.
4. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
5. กำกับ ดูแล ควบคุมการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และชุมนุมสังกัดสโมสรนักศึกษา
6. กองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์

...
นางสาวจุฬาลักษณ์ คำมูล
- ภาระหน้าที่

1. ระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
2. วินัยนักศึกษา
3. กำกับ ดูแล ควบคุมการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และชุมนุมสังกัดสโมสรนักศึกษา
4. ประชาสัมพันธ์และจัดการงาน
5. ดูแล แนะแนว ให้คำปรึกษา
6. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผนงานระหวา่งปีการศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ