การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ( ทุนประเภท ข. )

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่  45/2561) เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 รับสมัครทุนประเภท ข.  (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น) รับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาประเภท ข  (ทุนประเภท ข. คือ ทุนเอกชนส่วนกลาง ทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีฯ ทุนอุดหนุนคณะวิทยาศาสตร์ ทุนกองทุน 50…

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2561) เรื่อง รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น” ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561   รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 9/2561  –> ดาวน์โหลดประกาศ ใบสมัครทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดาวโหลด) ใบสมัครที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น –> ดาวโหลด ใบสมัครที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี…

รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ก เฉพาะนักศึกษารหัส 61)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1041/2561) เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ก) ประจาปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษารหัส 61 เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาประเภท ก  มูลค่าทุนๆ ละ 30,000 บาท/ปี  ให้จนสำเร็จการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1041/2561 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ก)…